RadioVisie

  • .
    Heynen
    .
Heynen

Aansprakelijkheid

RadioVisie.eu is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de media, radio in het bijzonder. RadioVisie.eu en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. RadioVisie.eu biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die wordt aangeboden.

RadioVisie.eu is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien RadioVisie.eu gewaarschuwd werd voor deze schade.

Alle online geplaatst materiaal is ter beschikking gesteld van de copyrighthouder(s), of werd van openbare bronnen van het internet gehaald. Niet in alle gevallen is duidelijk of op teksten, foto’s, logo’s en/of illustraties copyright rust. Diegenen die menen recht te kunnen laten gelden, worden verzocht om contact op te nemen, waarna ‘gewraakte’ items per direct worden verwijderd, indien daarom wordt gevraagd. Onterecht geplaatste items kunnen nooit tot een financiële vergoeding leiden. Personen die artikelen of ingezonden stukken sturen ter publicatie behouden hun auteursrecht, maar verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren in alle uitgaven, in print of elektronisch en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Zo is RadioVisie.eu evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma’s die de website uitmaken, naar zijn ontvangstmateriaal. RadioVisie.eu is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn website.

RadioVisie.eu is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. RadioVisie.eu wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien. RadioVisie.eu zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.


Amptec
Don`t copy text!